Amazwi ovelwano asuka

  • Posted: Dec 10, 2013

Amazwi ovelwano asuka eIziko Museums of South Africa

Iziko Museums of South Africa, ilizwe lethu nehlabathi ngokubanzi ligxwala emswaneni ngokulahlekelwa kwalo nguTata uNelsonRolihlahla Mandela, olifulathele eli ngoLwesine, umhla we-5 kweyoMnga ka-2013. Iimfundiso zobomi bukaMadiba nelifa asishiye nalo ziyinxalenye yamagugu enkcubeko yethu – ziqulethe ubuncwane besizwe ekufuneka sibulondolozile size sabelane ngabo nesizukulwana esizayo. UTata uNelson Mandela ebephambili kwiqonga ngalinye lendumasi yomzabalazo weli loMzantsi Afrika, kusiliwa norhulumente wengcinezelo kwaye  engungcwele ohlonitshwa lihlabathi jikelele ngenxa yokuba ngumfuziselo wokuzinikela kwakhe kwanokuba ngumqondiso wethemba. 

UNozaku-zaku, uDikgang Moopeloa, onguSihlalo weQumrhu le-Iziko kunye noNksk Rooksana Omar, uMlawuli oyiNtloko wee-Iziko, bebonke, bathumela amazwi abo ovelwano kunye neminqweno emihle kusapho, amaqabane kwanabo balahlekelweyo kwihlabathi jikelele. Silothulela umnqwazi iqhawe lamaqhawe elibubuncwane besizwe nengcwele, uMadiba, ngendima ayidlalileyo ukunceda ekwakhiweni kwesizwe esitsha kuthathelwa kobo bugxwayiba bokuphixana nokukruthakruthana kunye nokungoyiki ngokoyikiswa kwakhe esilwela iphupha elimyoli lolawulo lwentando yesininzi, noluntu olungacalu-calulani ngokobuhlanga ukuze kube nokusekwa ubomi obungcono obuza kuxhanyulwa ngabo bonke. 

Kolu sukelo, waye wazisebenzisa zonke ’izikrweqe’ anazo: uthando, ukuqononondisa, uxolelo kunye nobunkunkqele bezopolitiko – kwanoburharha obungenamlinganiselo. Nangani utata uMandela ebeyinkokheli, ingcwele yeengcwele nomfuziselo wesizwe, obenolona hambo lwakhe lwaba lude olusingise enkululekweni olube ntsingiselonye nembali yesizwe, ubekwaziwa nangokuthobeka kwakhe, ubunkokheli bakhe bobambiswano, nagokuzinikela kwakhe ekunikezeleni ngeenkonzo ngemfezeko.

Kwintetho yoSuku lwaMafa, ngomhla wama-25 kweyoMsintsi ka-1997, kwiSiqithi iRobben, lo owayesakuba nguMongameli uTata uMandela wathetha wathi: “Xa iimuziyam namatye esikhumbuzo elilondoloza lonke ilifa lethu elingokohluka-hlukana kwethu, xa bememelela uluntu behlangabezana neengunqu ezibangqongileyo, oko kuya kulenza ikhonkco namalungelo oluntu lube luqilima nangakumbi, ukuhlonelana kwanolawulo lwentando yesininzi, kuze oko kuncede ekuthinteleni ukuphinda kubekho iziganeko zokunyhashana nokubukulana”.

eIziko Museums of South Africa siza kuqhubeka siliphakamisele phezulu kwaye sinika imbeko kwilifa elishiywe nguTata wethu esimthandayo uMadiba, nalifa elo eliphenjelelwa yimbono yethu ethi “IiMuziyam zase-Afrika eziBalaseleyo ezixhobisa nezikhuthaza bonke abantu ukuba babhiyozele baze balihlonele ilifa lethu elingokwahlukahlukana kwethu” kunye nephupha likaTata uMandela elingokuseka ubomi obungcono obuza kuxhanyulwa ngabo bonke.

Siyakhahlela kuwe Tata kwaye siyakuhlala sizithuthuzela ngamazwi akho athi: “Ukufa yinto engenakuthiwani bani. Xa umntu sele elufezile olwakhe ugqatso, elusebenzele uluntu nelizwe lakhe, anganduluka aye kuphumla ngoxolo. Ndiyakholwa ke ukuba ndizenzile ezo nzame, kwaye kungoko ke, nam ndiya kulala ukuthula.”

Robala kakgotso Madiba.  Phumla ngoxolo Madiba. Rest in Peace Madiba.

UNozaku-zaku uDikgang Moopeloa
USihlalo

IQumrhu le Iziko Museums of South Africa

Rooksana Omar
UMlawuli oyiNtloko (iCEO)
Iziko Museums of South Africa


blog comments powered by Disqus