Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Cinga ngelifa lenkcubeko esabelana ngalo; zibandakanye neIziko Museums yoMzantsi Afrika kunye namaqabane kumnyhadala in_herit FESTIVAL 2021!

08/09/2021

Imifanekiso yeendaba kunye nezicelo zodliwanondlebe, nceda unxibelelane no: Zikhona Jafta ku mediaofficer@iziko.org.za

Kulo nyaka, zibandakanye neIziko Museums kwi-intanethi nakwisakhiwo kumnyhadala wonyaka in_herit FESTIVAL 2021 – inkqubo yenkcubeko enamandla kunye nokubhiyozela uSuku lweLifa leMveli ukusuka ngomhla wama20 ukuya kowama26 kweyeMsintsi!

Ngokusebenzisana ngokusondeleyo neYunivesithi yeNtshona Koloni, iBhodi yeeLwimi yoMzantsi Afrika,  iProjekthi yeLwimi iSupuSupu Khoi, iSebe leMicimbi yeNkcubeko neMidlalo leNtshona Koloni, iKomiti yeeLwimi yeNtshona Koloni, iAfrikaanse Taalraad, iBhodi yeeLwimi yesiSwahili yaseMazantsi eAfrika, iZiko loMzantsi Afrika leThala leNcwadi leSizwe leNcwadi kunye neQonga leeLwimi zeMveli (iILAF), Iziko Museums iphuhlise  inkqubo enezinto ezininzi ezinomdla ekubhiyozeleni ilifa loMzantsi Afrika elahlukileyo nekwabelwana ngalo.

EyoMsintsi yelona nyanga inika umdla kwikhalenda yoMzantsi Afrika, njengoko ilixesha apho sibhiyozela iinkcubeko ezahlukeneyo zelizwe lethu kunye nokuzazi. Ukwenza indawo efanelekileyo yokubhiyozela eli lifa,   umnyhadala Iziko Museums’ in_herit FESTIVAL 2021 unikezela ngemisebenzi eyahlukeneyo efuna ukulungiselela abaphulaphuli abohlukeneyo kunye ‘noluntu’. Ezi ziganeko  isukela kwiincoko zoluntu malunga nemicimbi engundaba-mlonyeni, imiboniso yomdaniso wesintu, imiboniso, imisebenzi yokufikelela ebantwini, uhambo lobukhoboka, ukhenketho lwangasemva, iindibano zocweyo, iintetho ezirekhodwe kwangaphambili, imiboniso  yesijikelezi langa, imiboniso yomgqungqo, iiseshoni zokufunda imibongo yolutsha, imiboniso eyahlukeneyo nezinye ezininzi.

Inkqubo yomnyhadala in_herit FESTIVAL kunye neenkcukacha zomsitho ziya kufumaneka kwi-intanethi APHA. Ngalo lonke eli xesha lokungaqiniseki, Iziko ibikwi-intanethi kwaye isebenza ukubonisa umsebenzi wethu okhethekileyo kunye nengqokelela kwiwebhusayithi. Ndwendwela www.iziko.org.za  ukuphonononga konke esinako, kwaye ucwangcise utyelelo lwakho kwiIziko Museums yoMzantsi Afrika APHA. Qinisekisa ukuthanda, ukulandela kunye nokwabelana amakhasi ethu amaqonga onxibelelwano ee kuFacebook, uTwitter, Instagram noTikTok!

Simema uluntu kunye namacandelo ohlukeneyo oluntu ukuba athathe inxaxheba kwaye abe yinxalenye yokubhiyozela ilifa lethu. Nceda uqaphele ukuba yonke imisitho iyakwenzeka phantsi kwemiqathango engqongqo yeCovid-19.

Njengokuba sicinga ngokubaluleka kwelifa lethu lenkcubeko esabelana ngalo ekwakheni isizwe kunye nasekukhuthazeni umanyano kwezentlalo, sikhumbula amazwi katata woMzantsi Afrika uNelson Mandela owakhe wathi, “Ilifa lethu elityebileyo nelahlukeneyo  lenkcubeko linamandla amakhulu okunceda ukwakha isizwe sethu ”” 

 Sikwanika imbeko eyodwa kwiintsapho kunye nabahlobo abaphulukene nabantu  ababathandayo ngenxa yeCovid-19, kwaye sihlaba ikhwelo kuye wonke umntu ukuba bafumane ugonyo lwabo kwaye baqhubeke ukuthobela zonke iinkqubo zeCovid-19.

Ngolwazi oluthe vetshe ngomnyhadala in_herit FESTIVAL, nceda  uqhakamshelane noGqirha Wandile Goozen Kasibe kule nombolo 021 481 3804/13 okanye uimeyile wkasibe@iziko.org.za. Inkqubo iya kukhutshelwa kwiwebhusayithi yeIziko kungekudala.

Search
Close this search box.

Visit

Exhibitions & Events

Inside Iziko

Iziko Museums

About